Onze voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden

 

Algemene huurvoorwaarden behorend bij de huurovereenkomst van G.A. Boeve handelend onder 123 Camperverhuur, hierna te noemen 123 Camperverhuur.

Huurders die een camper huren van 123 Camperverhuur conformeren zich aan deze algemene huurvoorwaarden.

 

Art. 1 Toepasselijkheid.
1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van al onze offertes, aanbiedingen en huurovereenkomsten.
2. Ingeval enige bepaling van deze huurvoorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de andere daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
3. Partijen komen overeen dat deze algemene huurvoorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

Art. 2 Totstandkoming, duur en einde van de huurovereenkomst.

Totstandkoming huurovereenkomst
Huurder dient de  huurovereenkomst na ontvangst te ondertekenen en samen met een kopie van het rijbewijs (van alle bestuurders!) te retourneren binnen 7 dagen na ontvangst, anders kan de reservering niet gegarandeerd worden. 123 Camperverhuur is pas verplicht tot uitvoering van de huurovereenkomst, nadat de huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend en de huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom heeft voldaan binnen de in de overeenkomst daarvoor gestelde termijnen. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad. € 1.000,-, de huurovereenkomst met betrekking tot de camper en deze algemene huurvoorwaarden.

Aanvang huurperiode
De verhuurperiode begint op zaterdag 16.00 uur (na afspraak) en eindigt zaterdag 10.00 uur. Indien de camper tijdig gereed staat kan deze in overleg zonder bijkomende kosten eerder worden afgehaald.

Annulering
Bij annulering is de huurder verschuldigd:

  • 25% van de huursom tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode
  • 60% van de huursom vanaf 10 weken tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode
  • 90% van de huursom binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode
  • 100% bij aanvang van de huurperiode
    Het eerder terugbrengen van de camper  zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Einde huurperiode
Huurder is verplicht de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de huurperiode eindigt ,zoals overeenkgekomen in de huurovereenkomst, aan 123 Camperverhuur terug te bezorgen, tenzij vooraf tussen de huurder en 123 Camperverhuur een verlenging van de huurtermijn is overeengekomen.
Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met verhuurder is nadrukkelijk verboden. Hiervoor wordt de huurder € 300,- per dag  extra in rekening gebracht onverminderd de eventuele door 123 Camperverhuur verder te lijden schade en te maken kosten.

Ontbinding overeenkomst
123 Camperverhuur is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen in de volgende gevallen:
* Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
* Bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder
* Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslaglegging op de gehuurde camper. Zie in deze ook art. 7 van deze Algemene huurvoorwaarden.
* Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
* Indien door grote schade of vermissing de gehuurde camper niet inzetbaar is.

Art. 3 Huurprijzen, betaling en borgsom.

 

Huurprijzen
Voor verhuurprijzen wordt verwezen naar de beschikbaarheidkalender op de  website van 123camperverhuur.nl. De verhuurprijzen zijn gebaseerd op een periode van zaterdag 16.00 uur tot de eerst daarop volgende zaterdag 10.00 uur, zoals in artikel 2 van deze voorwaarden aangegeven. De verhuurprijzen  zijn inclusief BTW en exclusief  brandstof.

Waarborg
De waarborgsom voor de huurperiode bedraagt € 1000,00 en moet contant worden voldaan of per bankoverschrijving uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de verhuurperiode.
Indien bij inlevering naar het oordeel van 123camperverhuur blijkt dat er schade aan of in de camper of aan de inventaris is ontstaan, er verkeersboetes zijn opgelopen, de camper niet schoon is of niet met een volle diesel tank is ingeleverd, zal dit worden verrekend met de waarborgsom conform de huurvoorwaarden.
De waarborgsom zal uiterlijk 4 weken na terugkomst van de camper aan de huurder worden teruggestort op de rekening waarvan deze door de huurder is overgemaakt. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
Indien verkeersboetes, opgelopen tijdens deze verhuurperiode, later dan uiterlijk 4 weken na terugkomst van de camper  worden ingediend, worden deze bij huurder in rekening gebracht.

Betaling
50% van het totale huurbedrag dient te worden voldaan bij ondertekening  van de huurovereenkomst of binnen 7 dagen na dagtekening te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL75RABO0308345797 t.n.v. G.A.Boeve o.v.v. 123 Camperverhuur. Na ontvangst van dit bedrag is de reservering pas definitief. De resterende 50% van de totale huursom dient te zijn bijgeschreven op bovengenoemd bankrekeningnummer uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode.

Art 4. Ingebruikneming en inlevering van het gehuurde.

Ingebruikneming
1. Indien door welke oorzaak dan ook 123camperverhuur niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, heeft 123camperverhuur het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van ingebruikneming, in overleg met huurder, een ander gelijkwaardig voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal 123 camperverhuur de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom onmiddellijk restitueren.
3. Indien de camper, wegens omstandigheden later beschikbaar is, kan slechts aanspraak worden gemaakt op teruggaaf van de huursom van het aantal verloren dagen.
d. De camper wordt schoon, voorzien van een volle brandstoftank, een volle schoonwatertank en een lege vuilwatertank aan de huurder meegegeven. Tot de standaarduitrusting van de camper behoren verder stuurbekrachtiging, 2gasflessen (waarvan minimaal 1 volle), kachel, koelkast, gasboiler, badkamer met toilet en wastafel, accu’s, 220 volt, aansluitbekabeling (20 meter), schoon- en vuilwatertank, stereo/radio/cd, zonneluifel, fietsendrager, watervulslang, toiletvloeistof, technische basiskit, brandblusser en een Europese Campergids.

4. De camper wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld indien het volledige huurbedrag is voldaan en de waarborgsom is gedeponeerd.

5. Bij het afhalen van de camper krijgt u een volledige instructie en uitleg over de werking van de camper en worden de benodigde papieren uitgereikt.

Inlevering
De camper dient schadevrij en van binnen en buiten goed schoon ingeleverd te worden. Bij het reinigen van de buitenkant hoeft alleen het loszittende vuil (modder e.d.) van de camper verwijderd te zijn. Vastzittend vuil en insecten zullen  worden gedaan door 123 camperverhuur. Bij niet schoon inleveren zal € 150 in mindering worden gebracht op de waarborgsom. De schoon/vuilwater- en toilettank dienen te zijn geleegd voordat de camper wordt ingeleverd. Voor het niet legen en reinigen van het chemische cassettetoilet zal een tarief van € 200, – berekend worden en ingehouden worden van de waarborgsom.

De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan 123 camperverhuur. Indien blijkt dat de betaalde waarborgsom niet toereikend is e n eventuele schades die buiten de WA-Casco verzekering vallen en ontstaan zijn tijdens de huurperiode zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door 123 camperverhuur, boven de waarborgsom contant aan 123camperverhuur ter hand stellen.

De camper dient afgetankt te worden ingeleverd. Indien de brandstoftank niet volledig is gevuld is huurder de brandstofkosten van het afvullen met daarbovenop € 50,- verschuldigd.

Art. 5 Gebruik van het gehuurde.

a. Bestuurder moet minimaal 27 jaar zijn en drie jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Bij reservering is legitimatie d.m.v. een kopie van het identiteitsbewijs een voorwaarde. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat zijn of haar gegevens kunnen worden geverifieerd.
b. Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt.
Hij zal het gehuurde gebruiken in overeenstemming met de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen.
c. Alleen de met namen genoemde personen in het verhuurcontract mogen de camper besturen.

d. De huurder is verplicht bij schade, ontvreemding, vermissing, etc. van de camper direct aangifte te doen bij de lokale politie en door hen proces verbaal te laten opmaken.
e. Huurder is zelf aansprakelijk voor door de bestuurder gemaakte verkeersovertredingen en de (geldelijke ) gevolgen daarvan.
f. Tijdens het rijden meenemen van personen anders dan vermeld in het huurcontract is niet toegestaan.
g. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s enz. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van 123 camperverhuur kunnen worden geschaad.
h. Het is niet toegestaan om de camper  te gebruiken voor het bezoeken van festivals of verblijf op een festivalterrein of –camping zonder overleg met 123camperverhuur.
i. Van alle landen die op de groene kaart staan vermeld mogen met de camper  alleen de europese landen worden bezocht. Met uitzondering van Albanië en landen waar een negatief reisadvies voor is afgeven. Het meest noordelijke deel van Scandinavië is ook uitgesloten (noordkaap).
j. Roken is niet toegestaan in de camper. Bij overtreding zal de volledige borgsom (1.000,-) worden ingehouden.
k. Huisdieren zijn in de camper niet toegestaan, bij overtreding zal de volledige borgsom (1.000,-) worden ingehouden.
Art. 6 Kosten en reparaties tijdens de huurperiode.

Kosten die verband houden het gebruik van de camper, zoals diesel, extra motorolie, koel- en remvloeistof, reparatie van banden etc., zijn voor rekening van de huurder. Huurder krijgt de camper in goede staat van onderhoud en met volle dieseltank mee en dient deze met volle tank te retourneren.

Ondanks het feit dat onze campers goed worden onderhouden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 100,- exclusief BTW uit laten voeren. Dit dient te geschieden door een erkend autobedrijf en bij voorkeur door een dealer van het merk van de camper. Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te alle tijde vooraf contact met 123camperverhuur  worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. Nadat deze goedkeuring is verkregen zullen op naam van 123camperverhuur gestelde originele en gespecificeerde nota’s na afloop van de huurperiode aan de huurder worden terugbetaald. Vergoeding is uitgesloten als de kosten zijn veroorzaakt door ondeskundig gebruik of indien de huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparaties het gevolg zijn van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van deze huurovereenkomst.

Indien schade of een defect ontstaat, waardoor de camper niet meer rijdbaar is, zal 123camperverhuur waar mogelijk trachten een vervangende camper in te zetten, hierop kan de huurder echter nooit aanspraak maken. Bij iedere aanrijding waarbij sprake is van schade en of beschadiging dient de lokale politie te worden ingeschakeld om een procesverbaal te laten opmaken en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient u 123 camperverhuur binnen 24 uur telefonisch of anderszins op de hoogte te stellen. Het procesverbaal en het ingevulde Europese schadeformulier dienen door de huurder bij het einde van het huurcontact direct aan 123camperverhuur ter hand te worden gesteld.

Door onze verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of bedwelmende middelen dat de bestuurder niet in staat moet worden geacht de camper te besturen, het laten besturen en rijden door (op grond van art. 5 van deze Algemene huurvoorwaarden) niet bevoegde personen, door in beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder. De huurder vrijwaart 123 camperverhuur onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

Art. 7 Beslaglegging en/of vermissing van de camper.

Huurder verbindt zich 123camperverhuur onverwijld na het gebeurde, in kennis te stellen van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van verhuurder kan schaden.
In alle gevallen doet huurder direct aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens direct een kopie aan 123camperverhuur ter beschikking dient te worden gesteld.

Art. 8 Verzekering en eigen risico.

De camper is WA+ Casco (ALL risk) verzekerd, inclusief een inzittende verzekering en Aveco pechhulp module: voertuighulp Nederland en Europa, vervangende kampeerauto bij zowel pech als ongeval, repatriëring bij pech als ook bij uitvallen huurder / bestuurder.

Het eigen risico voor de huurder bedraagt maximaal EUR 1000,00 per schadegeval, ook bij ruitbreuk.

Schade/diefstal aan het interieur, radio/CD, eventuele navigatie apparatuur, zonneluifel, fietsenrek en banden wordt niet vergoed door de verzekering en is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

Het gebruik van water uit de schoonwatertank gebeurt op eigen risico.

Wij adviseren u een goede reis-en annuleringsverzekering af te sluiten.

Art. 9 Aansprakelijkheid 123camperverhuur.

123camperverhuur is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van 123camperverhuur, in welk geval de aansprakelijkheid van 123camperverhuur is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is 123camperverhuur nimmer aansprakelijk de huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

123camperverhuur is in het bijzonder niet aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de volgende omstandigheden:
* Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
* Beëindiging van de huurovereenkomst door 123camperverhuur op basis van artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
* Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.
Huurder vrijwaart 123camperverhuur onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.

Art. 10 Aansprakelijkheid van de huurder.

a. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of (lokale) wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor 123camperverhuur  reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
b. Huurder zal, zonder enige reserve de door 123camperverhuur geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat 123camperverhuur deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan 123camperverhuur recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de vordering.
c. Ten last van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die 123camperverhuur  voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.
d. 123camperverhuur  heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde direct tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan.

Art. 11 Overige bepalingen

Bezichtiging
Het is mogelijk om na afspraak de camper te bezichtigen.

Minimale huurperiode
In de maanden juli en augustus geldt in principe een minimale verhuurperiode van twee weken. In de overige maanden verhuurperiode en wisseldagen in overleg.

Wasstraat
Het is niet toegestaan de camper in de wasstraat te reinigen.

Ophalen en retourneren van de camper

Bij het ophalen van de camper op vrijdag/zaterdag na 16.00 uur staat deze voor u geheel vertrekklaar.

–       schoon van buiten

–       schoon van binnen

–       schoonwatertank vol

–       vuilwatertank leeg

–       toiletafvaltank schoon en leeg

–       2 gasflessen waarvan minimaal 1 geheel vol

–       dieseltank vol

U krijgt een uitgebreide uitleg over de camper en de werking van de aanwezige apparatuur.

U gaat zelf de camper controleren op eventueel aanwezige beschadigingen aan binnenkant, buitenkant en complete inventaris.

Op deze manier controleert u 123 Camperverhuur en eventuele voorgaande huurders en voorkomt u misverstanden bij het retourneren van de camper.

 

Bij het retour brengen van de camper op vrijdag/zaterdag voor 10.00 uur dient deze:

–       op de afgesproken tijd terug te zijn

–       schoon van binnen

–       buitenkant schoon van loszittend vuil (wij reinigen vastzittend vuil als bijv. insecten)

–       vuilwatertank leeg

–       toiletafvaltank schoon en leeg

–       dieseltank vol

Dit wordt door 123camperverhuur gecontroleerd, evenals eventuele schade aan camper of inventaris.

Wanneer er bij retour iets om wat voor reden dan ook over het hoofd wordt gezien of een volgende huurder ontdekt iets voor zijn vertrek behouden wij ons het recht voor daar later op terug te komen. Indien er iets niet in orde is zijn daar kosten aan verbonden. Voor een specificatie van deze kosten verwijzen wij naar de Inventarislijst.

 

Niet schoon € 150,00
Toilet en tanks niet schoon of leeg minimaal € 150,00 tot € 1000,00
Dieseltank niet vol € 50,00 plus tankkosten
Vermiste of beschadigd inventaris zie inventarislijst
Schade, huisdieren en of roken € 1000,00 per gebeurtenis
Buitenkant wassen met schuurspons, hogedrukreiniger, wasstraat € 1000,00

Schade aan binnen- en buitenkant die niet valt onder de cascodekking (bedrijfsschade) zijn voor rekening van de huurder. Schades ontstaan door onder andere: wassen met schuurspons, vervuilde of niet schoon gemaakte douche, toilet, toilettank, huisdieren en of roken in de camper worden in overleg en mits noodzakelijk verrekend met het eigen risico van € 1000,00 per gebeurtenis.

De waarborgsom wordt vervolgens geheel of gedeeltelijk binnen vier weken per bank aan u geretourneerd.

 

Eventuele btw, Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.